Bảo Hiểm Bảo vệ Thẻ tín dụng

Credit Safe Insurance

Phạm vi bảo hiểm

MSIG Việt Nam sẽ hoàn lại cho Chủ thẻ số tiền mà Chủ thẻ rút tại bất kỳ máy ATM nào tại Việt Nam sử dụng thẻ thanh toán của Chủ thẻ đối với trường hợp cướp tiền xảy ra trong vòng mười lăm (15) phút rút tiền và chi phí sơ cấp cứu hợp lý cho thương tật thân thể trong quá trình bị cướp tiền được bảo hiểm trong phạm vi bảo hiểm của Đơn bảo hiểm Tấn công và Cướp tiền rút từ ATM của MSIG Việt Nam.


Các điểm loại trừ

MSIG Việt Nam sẽ không trả cho:

  • Thiệt hại và/hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ bên thứ ba nào,
  • Thiệt hại hoặc tổn thất đối với bất kỳ điều gì khác với số tiền mà Chủ thẻ rút từ tài khoản của mình,
  • Thiệt hại và/hoặc trách nhiệm xảy ra trước hoặc sau thời hạn cướp tiền được bảo hiểm,
  • Chi phí sơ cấp cứu cho bất kỳ ai không phải là Chủ thẻ.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.