Điều khoản sử dụng

Các điều kiện sử dụng

Website này thuộc quyền sở hữu và được vận hành bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam (“MSIG Việt Nam”). Bằng việc truy cập hay sử dụng nội dung trên bất kỳ trang nào thuộc website này, bạn bị ràng buộc với Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi. MSIG Việt Nam có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này.

Miễn trừ

Website này và nội dung của nó được cung cấp chỉ nhằm mục đích tiện lợi và cho mục đích thông tin chung. MSIG Việt Nam không đại diện hay bảo đảm bất kỳ hình thức nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của nội dung hoặc bất kỳ phần nào của nó. MSIG Việt Nam không có nghĩa vụ phải cập nhật hoặc sửa bất kỳ lỗi nào trong thông tin sau ngày công bố.

MSIG Việt Nam không đại diện hay bảo đảm, cụ thể như sau:

  1. (a) Việc truy cập vào bất kỳ nội dung nào trên website này, hoặc toàn bộ website này, sẽ được cung cấp không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, vi rút hoặc các mã, tác nhân, chương trình hoặc macro khác độc hại, phá hoại hoặc gây hỏng hóc.
  2. (a) Mọi thông tin liên lạc qua website này mà bạn có thể gửi đến MSIG Việt Nam hoặc MSIG Việt Nam có thể gửi cho bạn sẽ được nhận hoặc nội dung đó sẽ giữ bí mật, an toàn hoặc không sửa đổi.

Thông tin và tài liệu có trong hoặc truy cập thông qua website này được cung cấp trên cơ sở "như hiện tại" và "sẵn có" và có tính chất chung mà chưa được xác minh, xem xét hoặc đánh giá bởi bất kỳ thành viên nào của MSIG Việt Nam liên quan đến thực hiện bất kỳ quyết định đầu tư, kinh doanh, tài chính hoặc thương mại cụ thể nào.

Đăng ký bảo hiểm qua website

Trừ khi được nói rõ ràng, bất kỳ đơn đăng ký bảo hiểm hợp lệ nào được thực hiện thông qua website này sẽ không có hiệu lực cho đến khi đơn được chấp thuận và chấp nhận bởi MSIG Việt Nam bằng văn bản. Đơn bảo hiểm khi được chấp nhận bởi MSIG Việt Nam sẽ là một phần của và được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện có trong chính sách bảo hiểm mà MSIG Việt Nam sẽ phát hành cho bạn.

Giới hạn trách nhiệm

Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng MSIG Việt Nam, các giám đốc, cán bộ, nhân viên của MSIG Việt Nam và các công ty liên quan các công ty liên kết và các công ty con của MSIG Việt Nam, và các giám đốc và nhân viên của các công ty này sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên bị thiệt hại, mất mát, chi phí, hoặc bất kỳ hình thức bồi thường nào khác. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả, mất mát lợi nhuận hoặc mất mát cơ hội phát sinh liên quan đến việc sử dụng website từ phía bạn, hoặc dựa vào bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc dịch vụ trực tuyến nào được cung cấp tại website này.

Các website liên kết

Website này có thể được liên kết với các website khác mà không được vận hành hoặc kiểm soát bởi hay liên quan đến MSIG Việt Nam. MSIG Việt Nam không chịu trách nhiệm về nội dung trên các website này. Liên kết được cung cấp trong website này cho các website khác cũng không có nghĩa là hay ngụ ý rằng MSIG Việt Nam chấp thuận hoặc chứng thực các website hoặc nội dung đó.

Bản quyền

Bản quyền trong toàn bộ và mọi phần của trang này thuộc về hoặc được cấp phép cho MSIG Việt Nam, trừ khi có chỉ dẫn khác, và không được sử dụng, bán, cấp phép, sao chép toàn bộ hoặc một phần dưới bất kỳ hình thức hoặc mẫu nào trong hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào cho bất kỳ người nào mà không có sự đồng ý trước của MSIG Việt Nam. MSIG Việt Nam là chủ sở hữu và có quyền sử dụng tất cả các nhãn hiệu, cho dù nhãn hiệu dịch vụ, thương hiệu hoặc biểu tượng được tìm thấy trong website này. Bạn không thể sử dụng những nhãn hiệu và biểu tượng này. Bất kỳ hình ảnh nào được hiển thị trên website này thuộc về hoặc được hiển thị bởi MSIG Việt Nam với sự cho phép của chủ sở hữu của những hình ảnh này. Bạn không thể sử dụng bất kỳ hình ảnh này.

Các sản phẩm và dịch vụ

Thông tin về sản phẩm và dịch vụ chỉ được cung cấp tới bạn với mục đích tổng quát. Nó không tạo thành bất cứ lời tư vấn nào (thuế, tài chính, pháp lý, đầu tư, kế toán hoặc những thứ khác). Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ được đề cập trong website này đều có sẵn từ MSIG Việt Nam và phạm vi bảo hiểm có thể khác nhau ở các khu vực khác nhau, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện chính sách hiện tại. Để biết thông tin về các sản phẩm và dịch vụ sẵn có hoặc các điều khoản và điều kiện chính sách, vui lòng liên hệ MSIG Việt Nam.

Luật áp dụng và Thẩm quyền giải quyết tranh chấp

Bằng cách truy cập website này, bạn đồng ý rằng việc truy cập và/hoặc sử dụng, cũng như các điều khoản này, sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam và thông qua thẩm quyền duy nhất tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo các Quy tắc của Trọng tài, trừ khi được MSIG Việt Nam chấp thuận rõ ràng.

Các hạn chế về việc sử dụng các thông tin và tài liệu

Trừ khi được MSIG Việt Nam đồng ý bằng văn bản, bạn sẽ không sao chép, sao lại, sửa đổi, tái bản, trích xuất, đưa lên mạng, công bố, chuyển, tạo liên kết đến hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào các thông tin và/hoặc tài liệu đã được đăng tải trên website này.

Bạn có thể tải xuống các thông tin và/hoặc tài liệu được đăng tải trên website này để bạn sử dụng, nhưng luôn luôn với điều kiện là bạn không dỡ bỏ các thông tin về bản quyền và/hoặc các quyền khác của MSIG Việt Nam gắn với các thông tin và/hoặc tài liệu đó.

MSIG Việt Nam bảo lưu tất cả các quyền của MSIG Việt Nam đối với tất cả bất kỳ thông tin, tài liệu được đăng ký trên website này, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung bằng văn bản, các yếu tố đồ họa hoặc thiết kế, và các nhãn hiệu về dịch vụ và nhãn hiệu thương mại. Bạn công nhận và đồng ý rằng các Điều Khoản Sử Dụng này không chuyển giao bất kỳ quyền nào, quyền sở hữu nào hoặc lợi ích nào bằng bất kỳ hình thức nào cho bạn, hoặc thay đổi quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích của bạn đối với bất kỳ thông tin, tài liệu nào thuộc quyền của MSIG Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền theo quy định của pháp luật về bản quyền, sáng chế hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác đối với các tài liệu đó.

Bạn không được phát tán, sửa đổi, chuyển đi, sử dụng lại, công bố, tạo liên kết hoặc sử dụng các nội dung của website này, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, cả các thông tin bằng chữ, các hình ảnh, các tập tin âm thanh và/hoặc các đoạn phim, cho các mục đích kinh doanh và/hoặc công cộng, khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của MSIG Việt Nam.

Thời gian hoạt động

Website này hoạt động 24 giờ mỗi ngày và 07 ngày mỗi tuần. Tuy nhiên, MSIG Việt Nam bảo lưu quyền ngắt hệ thống để bảo trì khi cần thiết. MSIG Việt Nam sẽ cố gắng để lên kế hoạch và thông báo về việc hệ thống không thể sử dụng được bằng cách đưa một thông báo trên mạng trực tuyến. Thời gian MSIG Việt Nam dừng hệ thống để bảo trì sẽ không quá mười hai (12) giờ mỗi lần bảo trì. MSIG Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại và/hoặc mất mát nào do việc hệ thống bị ngắt trong trường hợp này.

Miễn trừ trách nhiệm bồi thường về việc sử dụng website

Bằng việc truy cập vào website này, bạn đồng ý rằng MSIG Việt Nam sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất cứ thiệt hại nào và MSIG Việt Nam được bảo vệ khỏi bất cứ khiếu nại, khiếu kiện hoặc yêu cầu nào, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và kế toán hợp lý, được cho là hoặc là kết quả của việc bạn sử dụng website này hoặc dịch vụ tại website này, hoặc do việc bạn vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng.

Chỉ định

Trong trường hợp mua bảo hiểm thông qua công ty môi giới bảo hiểm, khách hàng đồng ý chỉ định Công ty đó thu xếp hợp đồng bảo hiểm du lịch với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam theo quyền lợi bảo hiểm chi tiết.