Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Website này thuộc quyền sở hữu và được vận hành bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam (“MSIG Việt Nam”). Bằng việc truy cập hay sử dụng nội dung trên bất kỳ trang nào thuộc website này, bạn bị ràng buộc với Điều khoản sử dụng của chúng tôi. MSIG Việt Nam có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trong Điều khoản sử dụng này.

Từ chối trách nhiệm

Trang web này và nội dung của nó được cung cấp chỉ nhằm mục đích tiện lợi và cho mục đích thông tin chung. MSIG Việt Nam không đại diện hay bảo đảm bất kỳ hình thức nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của nội dung hoặc bất kỳ phần nào của nó. MSIG Việt Nam không có nghĩa vụ phải cập nhật hoặc sửa bất kỳ lỗi nào trong thông tin sau ngày công bố.

MSIG Việt Nam không đại diện hay bảo đảm, cụ thể như sau:

  1. Việc truy cập vào bất kỳ nội dung nào trên trang web này, hoặc toàn bộ trang web này, sẽ được cung cấp không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, vi rút hoặc các mã, tác nhân, chương trình hoặc macro khác độc hại, phá hoại hoặc gây hỏng hóc.
  2. Mọi thông tin liên lạc qua Website này mà bạn có thể gửi đến MSIG Việt Nam hoặc MSIG Việt Nam có thể gửi cho bạn sẽ được nhận hoặc nội dung đó sẽ giữ bí mật, an toàn hoặc không sửa đổi.

Thông tin và tài liệu có trong hoặc truy cập thông qua trang web này được cung cấp trên cơ sở "như hiện tại" và "sẵn có" và có tính chất chung mà chưa được xác minh, xem xét hoặc đánh giá bởi bất kỳ thành viên nào của MSIG Việt Nam liên quan đến thực hiện bất kỳ quyết định đầu tư, kinh doanh, tài chính hoặc thương mại cụ thể nào.

Nộp đơn đăng ký bảo hiểm qua trang web này

Trừ khi được nói rõ ràng, bất kỳ đơn đăng ký bảo hiểm hợp lệ nào được thực hiện thông qua trang web này sẽ không có hiệu lực cho đến khi đơn được chấp thuận và chấp nhận bởi MSIG Việt Nam bằng văn bản. Đơn bảo hiểm khi được chấp nhận bởi MSIG Việt Nam sẽ là một phần của và được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện có trong chính sách bảo hiểm mà MSIG Việt Nam sẽ phát hành cho bạn.

Giới hạn trách nhiệm

Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng MSIG Việt Nam, các giám đốc, cán bộ, nhân viên của công ty và các công ty liên quan, các công ty con, giám đốc và nhân viên sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên bị thiệt hại, mất mát, chi phí, hoặc bất kỳ hình thức bồi thường nào khác. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả, mất mát lợi nhuận hoặc mất mát cơ hội phát sinh liên quan đến việc sử dụng trang web từ phía bạn, hoặc dựa vào bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc dịch vụ trực tuyến nào được cung cấp tại trang web này.

Trang web liên kết

Trang web này có thể được liên kết với các trang web khác mà không được vận hành hoặc kiểm soát bởi hay liên quan đến MSIG Việt Nam. MSIG Việt Nam không chịu trách nhiệm về nội dung trên các trang web này. Liên kết được cung cấp trong trang web này cho các trang web khác cũng không có nghĩa là hay ngụ ý rằng MSIG Việt Nam chấp thuận hoặc chứng thực các trang web hoặc nội dung đó.

Bản quyền

Bản quyền trong toàn bộ và mọi phần của trang này thuộc về hoặc được cấp phép cho MSIG Việt Nam, trừ khi có chỉ dẫn khác, và không được sử dụng, bán, cấp phép, sao chép toàn bộ hoặc một phần dưới bất kỳ hình thức hoặc mẫu nào trong hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào cho bất kỳ người nào mà không có sự đồng ý trước của MSIG Việt Nam. MSIG Việt Nam là chủ sở hữu và có quyền sử dụng tất cả các nhãn hiệu, cho dù nhãn hiệu dịch vụ, thương hiệu hoặc biểu tượng được tìm thấy trong trang web này. Bạn không thể sử dụng những nhãn hiệu và biểu tượng này. Bất kỳ hình ảnh nào được hiển thị trên trang web này thuộc về hoặc được hiển thị bởi MSIG Vietnam với sự cho phép của chủ sở hữu của những hình ảnh này. Bạn không thể sử dụng bất kỳ hình ảnh này.

Sản phẩm và dịch vụ

Thông tin về sản phẩm và dịch vụ chỉ được cung cấp tới bạn với mục đích tổng quát. Nó không tạo thành bất cứ lời tư vấn nào (thuế, tài chính, pháp lý, đầu tư, kế toán hoặc những thứ khác). Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ được đề cập trong Website này đều có sẵn từ MSIG Việt Nam và phạm vi bảo hiểm có thể khác nhau ở các khu vực khác nhau, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện chính sách hiện tại. Để biết thông tin về các sản phẩm và dịch vụ sẵn có hoặc các điều khoản và điều kiện chính sách, vui lòng liên hệ MSIG Việt Nam.

Luật áp dụng và Thẩm quyền

Bằng cách truy cập trang Web này, bạn đồng ý rằng việc truy cập và / hoặc sử dụng, cũng như các điều khoản này, sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam và thông qua thẩm quyền duy nhất tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo các Quy tắc của Trọng tài, trừ khi được MSIG Việt Nam chấp thuận rõ ràng.