Điều khoản về Cung cấp sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng

Đính kèm và là phần không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm/Đơn bảo hiểm do Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam phát hành

A. GIAO DỊCH TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

Điều 1. Thỏa thuận giao dịch

1. Doanh nghiệp bảo hiểm (gọi tắt là “MSIG”) và bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm (gọi chung là “Khách hàng”), thừa nhận và đồng ý rằng sản phẩm bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này được cung cấp trên môi trường mạng, sử dụng phương thức giao dịch điện tử trên trang thông tin điện tử, website thương mại điện tử bán hàng, website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc các ứng dụng cài đặt trên thiết bị điện tử của MSIG và/hoặc doanh nghiệp môi giới bảo hiểm / đại lý bảo hiểm hợp pháp của MSIG (sau đây gọi chung là “Ứng dụng”).
 2.  Hợp đồng bảo hiểm/Đơn bảo hiểm (sau đây gọi là “Hợp đồng bảo hiểm”) được giao kết trên môi trường mạng tuân theo Điều khoản cung cấp sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng này (sau đây gọi là “Điều khoản”) và quy tắc, điều kiện, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm sẽ có hiệu lực pháp lý đối với các Bên.
 3.  MSIG không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin, giao dịch nào được cung cấp trên Ứng dụng, ngoại trừ các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, quy tắc, điều kiện, điều khoản của MSIG và Hợp đồng bảo hiểm mà Khách hàng ký kết với MSIG thông qua Ứng dụng.

Điều 2. Cung cấp thông tin phục vụ giao dịch

1.  MSIG có trách nhiệm cung cấp cho Khách hàng chính xác, đầy đủ và cập nhật các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn, các quyền lợi bảo hiểm, phí bảo hiểm, quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm và các thông tin khác phục vụ cho việc giao kết Hợp đồng bảo hiểm.
2.  Bản yêu cầu bảo hiểm (nếu có), bảng câu hỏi liên quan đến rủi ro được bảo hiểm (nếu có), điều kiện, điều khoản, quy tắc bảo hiểm, tài liệu tóm tắt quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật là bộ phận không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm giữa Khách hàng với MSIG. Trong mọi trường hợp, quy định trong Hợp đồng bảo hiểm và các tài liệu do MSIG cung cấp sẽ luôn được ưu tiên áp dụng nếu có bất kỳ sự khác biệt nào với các thông tin được cung cấp trên Ứng dụng.
3.  Khách hàng có quyền đồng ý hoặc không đồng ý việc mua bảo hiểm thông qua Ứng dụng sau khi đã đọc kỹ và hiểu rõ các thông tin về sản phẩm bảo hiểm do MSIG cung cấp.
4.  Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp, kê khai đầy đủ, trung thực, chính xác mọi thông tin có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của MSIG.

Điều 3. Cách thức thể hiện sự đồng ý

1. Hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực nếu Khách hàng thể hiện sự đồng ý theo quy định của Điều khoản này.
2. Sự đồng ý của Khách hàng khi tiến hành mua bảo hiểm trên Ứng dụng trên môi trường mạng có thể được thể hiện bằng việc đánh dấu vào ô ghi “đồng ý” hoặc từ tương đương thể hiện sự chấp thuận, cú pháp đồng ý thể hiện trên tin nhắn/thư điện tử được gửi từ số điện thoại/địa chỉ email được đăng ký với MSIG (hoặc người đại diện hợp pháp của MSIG), các thiết lập kỹ thuật đồng ý hoặc các dạng thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Việc đồng ý giao kết Hợp đồng bảo hiểm của MSIG được thể hiện bằng việc cấp cho Khách hàng bằng chứng giao kết hợp đồng bằng văn bản có xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu bởi đại diện hợp pháp của MSIG. MSIG có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số hoặc chữ ký dưới dạng thức khác thể hiện trên bằng chứng giao kết hợp đồng. Để làm rõ, MSIG chỉ chịu trách nhiệm với các hợp đồng bảo hiểm do MSIG giao kết được phát hành từ Ứng dụng.
4.  Khách hàng được coi là đã nhận Hợp đồng bảo hiểm khi Ứng dụng ghi nhận đã gửi Hợp đồng bảo hiểm/giấy chứng nhận bảo hiểm vào thư điện tử/tài khoản của Khách hàng thành công. Khách hàng có trách nhiệm kịp thời thông báo cho MSIG trong trường hợp không nhận được Hợp đồng bảo hiểm theo quy định của Điều này.

Điều 4. Những rủi ro có thể xảy ra khi mua sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng và trách nhiệm của các Bên

1.  Các Bên thừa nhận và chấp nhận rủi ro có thể xảy ra trong quá trình cung cấp và sử dụng các sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng, bao gồm nhưng không giới hạn:
  • Dịch vụ bị tạm ngừng, gián đoạn, chậm trễ hoặc không thực hiện được hoặc thông tin ghi nhận sai lệch hoặc không ghi nhận được do sự bất tiện, chậm trễ, gián đoạn, lỗi của Ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba có liên quan;
  • Hệ thống cung cấp dịch vụ bị tấn công, xâm nhập, hoặc kiểm soát trái phép bởi vi-rút, sâu máy tính hoặc các phần mềm, hệ thống, yếu tố gây hại khác. Việc giao dịch được thực hiện bởi các tài khoản giả mạo, mạo danh, hoặc được thực hiện bởi người không có thẩm quyền;
  • Dữ liệu bị mất, bị đánh cắp hoặc bị tiết lộ trái phép, hoặc bị rò rỉ cho bên thứ ba do các hỏng hóc, sự cố, mất kiểm soát của Ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba có liên quan;
  • Nội dung thông tin hiển thị trên Ứng dụng bị chỉnh sửa, thay thế, hoặc xóa bởi bên thứ ba mà không có sự đồng ý của MSIG hoặc đối tác/người đại diện hợp pháp của MSIG.
2.  MSIG tại đây cam kết sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, hợp lý trong khả năng cho phép để hạn chế các rủi ro có thể phát sinh khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng. Tuy nhiên, MSIG sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất, thiệt hại, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, mà Khách hàng phải gánh chịu mà không phải do lỗi (bất kể là cố ý hay vô ý) của MSIG hoặc nằm ngoài sự kiểm soát của MSIG (bao gồm nhưng không giới hạn ở sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan theo quy định của Bộ Luật Dân sự).
3.  Khách hàng có trách nhiệm bảo mật và bảo đảm an toàn cho tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực, dấu hiệu nhận diện bằng sinh trắc học, số điện thoại, hộp thư điện tử và các phương tiện khác được dùng cho mục đích giao kết, thực hiện Hợp đồng bảo hiểm với MSIG; không để các thông tin, tài sản này bị sử dụng trái phép bởi bên thứ ba; và thông báo ngay cho MSIG nếu phát hiện các thông tin, tài sản này bị lộ hoặc bị sử dụng trái phép.
4.  Bất kể các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm, MSIG sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường đối với các thiệt hại trực tiếp, thực tế phát sinh từ hành vi của MSIG, và không bao gồm các thiệt hại gián tiếp, thiệt hại mang tính hệ quả từ thiệt hại trực tiếp mà Khách hàng phải gánh chịu.

Điều 5. Khai báo thông tin, liên hệ

1.  Khách hàng tại đây cam kết và đồng ý rằng:
a)  MSIG có thể gửi Hợp đồng bảo hiểm, Sửa đổi bổ sung Hợp đồng bảo hiểm, thông tin/thông báo liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm đến địa chỉ thư điện tử (email)/số điện thoại/tài khoản của Khách hàng có trên Ứng dụng. Bất kỳ thông tin, tài liệu MSIG nhận được từ email/số điện thoại/tài khoản của Khách hàng có trên Ứng dụng sẽ được coi là đã được xác nhận và gửi hợp pháp bởi Khách hàng. Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi liên quan tới email/số điện thoại/tài khoản của Khách hàng có trên Ứng dụng, Khách hàng phải kịp thời cập nhật, và sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu không cập nhật hoặc không kịp thời cập nhật những sự thay đổi này.
b)  Toàn bộ các thông tin, tài liệu, dữ liệu đã và sẽ được cung cấp/kê khai thông qua bất kỳ hình thức nào cho MSIG (gọi chung là “thông tin”) là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bất kỳ sự không cập nhật, không đầy đủ, không chính xác, không hợp pháp của thông tin có thể dẫn đến việc Hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt, bị hủy bỏ, bị từ chối giải quyết bồi thường.
c)  Tất cả các tổ chức/cá nhân là chủ thể dữ liệu/bên sở hữu thông tin được kê khai/cung cấp cho mục đích giao kết Hợp đồng bảo hiểm đã cho phép và ủy quyền hợp pháp cho Khách hàng nhân danh họ tiết lộ thông tin và chấp thuận các quy định tại Điều Khoản này, và đồng ý với việc MSIG và/hoặc bên thứ ba xử lý dữ liệu của họ nhằm mục đích giao kết Hợp đồng bảo hiểm và giải quyết yêu cầu bồi thường. Vào bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của MSIG, Khách hàng sẽ kịp thời cung cấp cho MSIG văn bản thể hiện sự chấp thuận của chủ thể dữ liệu/bên sở hữu thông tin đối với các nội dung theo quy định tại Điều này.
2.  Việc giải quyết bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường, gửi thông báo giải quyết bồi thường và các thông báo, trao đổi khác có liên quan) có thể được thực hiện thông qua các phương thức điện tử bao gồm website/ứng dụng có kết nối mạng Internet hoặc mạng viễn thông khác.
3.  MSIG bảo lưu quyền được sử dụng dịch vụ hỗ trợ giải quyết bồi thường và các dịch vụ khác liên quan của bên thứ ba để thực hiện giải quyết bồi thường thông qua các phương thức giao dịch điện tử. Trong mọi trường hợp, MSIG sẽ chịu trách nhiệm với Khách hàng về quyết định giải quyết bồi thường.
4.  Bằng việc gửi bản điện tử của các tài liệu, chứng từ liên quan đến giải quyết bồi thường cho MSIG thông qua Ứng dụng, Khách hàng cam kết về sự đầy đủ, chính xác, đúng sự thực, hợp pháp và cập nhật của các tài liệu, chứng từ này, và chịu trách nhiệm trước pháp luật, bồi thường thiệt hại phát sinh cho MSIG nếu có hành vi giả mạo, gian dối liên quan đến các chứng từ này. Trường hợp có tranh chấp về việc gửi/nhận các thông tin/thông báo, các dữ liệu lưu trữ trên Ứng dụng sẽ được coi là dữ liệu gốc và được ưu tiên áp dụng.
5.  Bất kể quy định tại Điều khoản này, MSIG có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp bản gốc tài liệu, chứng từ để phục vụ mục đích phòng ngừa, hạn chế tổn thất; xác minh, giải quyết bồi thường; giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách hàng; kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro, kiểm toán; và thanh tra, kiểm tra và giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 6. Thanh toán liên quan tới sản phẩm, dịch vụ cung cấp trên môi trường mạng

1.  Các Bên đồng ý rằng các khoản thanh toán phát sinh từ dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm được cung cấp trên môi trường mạng có thể được thực hiện qua các phương thức giao dịch điện tử phù hợp với quy định của pháp luật. Phương thức thanh toán cụ thể đối với từng sản phẩm sẽ được xác định cụ thể với từng sản phẩm đó, Khách hàng có thể lựa chọn một trong các phương thức do MSIG đề xuất.
2.  Khách hàng, người yêu cầu giải quyết bồi thường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết cho việc thực hiện thanh toán của MSIG.
3.  MSIG sẽ không chịu trách nhiệm đối với các sự cố, gián đoạn, lỗi phát sinh trong quá trình thanh toán do Khách hàng, người yêu cầu giải quyết bồi thường cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ; và đối với tổn thất, thiệt hại, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, gây ra do sự cố, gián đoạn, lỗi từ dịch vụ thanh toán do bên thứ ba cung cấp.

B. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 7. Điều khoản về phương thức bồi thường

1.  Nếu có tổn thất, thiệt hại xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo Hợp đồng này, MSIG sẽ thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo phương thức sau:
a) Bồi thường cho Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng bảo hiểm (nếu có).
b) Phương thức khác theo thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên, phù hợp quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm (không áp dụng đối với bảo hiểm sức khỏe).
2.  Phương thức thanh toán tiền bồi thường: Chuyển khoản qua ngân hàng tới tài khoản ngân hàng mà Khách hàng đã đăng ký hoặc thông báo với MSIG.

Điều 8. Quy định thi hành

1.  Ngoài các quy định trên, các quyền và nghĩa vụ của Khách hàng cũng sẽ được điều chỉnh theo Hợp đồng bảo hiểm/Đơn bảo hiểm và các thỏa thuận khác (nếu có) giữa Khách hàng và MSIG, Thông báo bảo mật và quyền riêng tư được công bố trên Ứng dụng. MSIG bảo lưu quyền cập nhật Thông báo nêu trên trên Ứng dụng tùy từng thời điểm khi thấy cần thiết. Khách hàng cần kiểm tra Ứng dụng thường xuyên để biết các cập nhật mới nhất.
2.  Điều khoản này được giải thích và điều chỉnh theo quy định pháp luật của Việt Nam, là bộ phận không tách rời của (các) Hợp đồng bảo hiểm và có hiệu lực theo hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa Điều khoản này và các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm thì Điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng. Các vấn đề không được quy định trong Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi các quy định có liên quan trong Hợp đồng bảo hiểm và các thỏa thuận khác giữa các bên (nếu có).
3. Thông tin liên hệ Nếu có thắc mắc, hoặc để báo cáo các trường hợp vi phạm, gian lận liên quan đến MSIG, xin vui lòng liên hệ thông tin dưới đây:
Đường dây nóng: 0888176198
CÁC CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA MSIG VIỆT NAM
Hà Nội
Tầng 10, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà NộI
Điện thoại: +84 24 39369188
Tp. Hồ Chí Minh
Tầng 15, Tòa nhà The Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 3821 9030