Bảo hiểm Bắt buộc Xây dựng Lắp đặt

Compulsory Construction Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với hoạt động đầu tư xây dựng (bao gồm: bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường) và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.


Các điểm loại trừ

Công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường cho bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại sau đây:

  • Thiệt hại do chiến tranh, bạo loạn, đình công, hành động thù địch, nổi loạn, ác ý nhân danh hoặc có liên quan đến tổ chức chính trị, kê biên, sung công, trưng dụng, tịch thu hoặc tiêu hủy, gây thiệt hại do có lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Tổn thất do khủng bố
  • Tổn thất do phản ứng hạt nhân, bức xạ hạt nhân, ô nhiễm phóng xạ, v.v.
  • Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý,
  • Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên,
  • Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền,
  • Tổn thất mang tính thảm họa.

Vui lòng tham khảo quy định Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng của Chính phủ.