Bảo hiểm Bắt buộc Xây dựng Lắp đặt

Compulsory Construction Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với hoạt động đầu tư xây dựng (bao gồm: bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường) và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.


Các điểm loại trừ

Công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường cho bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại sau đây:

  • Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý,
  • Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên,
  • Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền,
  • Tổn thất mang tính thảm họa.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH MSIG Việt Nam.