Bảo Hiểm Du Lịch

Bảo hiểm Du lịch

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm này bồi thường cho những tai nạn bất ngờ gây hậu quả đến việc chết hoặc thương tật, ốm đau và các chi phí phát sinh đối với Người được bảo hiểm khi đi du lịch trong thời hạn bảo hiểm.


Các điểm loại trừ

Đơn bảo hiểm này không chịu trách nhiệm đối với:

  • Bất kỳ khiếu nại nào nếu Người được bảo hiểm đi du lịch chống lại lời khuyên của bác sĩ hoặc đi với mục đích điều trị y học,
  • Các chi phí về lựa chọn điều trị hoặc điều trị không có tính khẩn cấp mà không liên quan trực tiếp đến việc ốm đau hay thiệt hại thân thể bắt buộc NĐBH phải vào bệnh viện điều trị,
  • Các hành động bãi công, thù địch, điều kiện thời tiết xấu mà đã được cảnh báo hoặc thông tin trước khi mua đơn bảo hiểm này.

Trên đây là những thông tin sơ lược về bảo hiểm du lịch. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm tại đây hoặc liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.