Bảo Hiểm Gián Đoạn Kinh Doanh Do Đổ Vỡ Máy Móc

Mb Consequestial Loss - Mbbi Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm đồng ý bồi thường cho tổn thất phát sinh khi việc kinh doanh của Người được bảo hiểm tại Địa điểm bảo hiểm bị gián đoạn và/hoặc tài sản bị thiệt hại do hậu quả của một Hư hỏng (nghĩa là tổn thất không lường trước đối với Máy móc) trong bất kỳ thời hạn bảo hiểm.


Các điểm loại trừ

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho tổn thất từ việc gián đoạn trực tiếp hay gián tiếp do bất kỳ một nguyên nhân nào sau đây:

  • Thiệt hại do cháy, sét đánh trực tiếp, nổ hay các thảm họa thiên nhiên,
  • Sự đổ vỡ do phải chịu các điều kiện bất thường một cách trực tiếp hay gián tiếp từ việc thử nghiệm, cố ý chạy quá tải hoặc làm thí nghiệm,
  • Thiệt hại do lỗi hoặc khuyết tật mà Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ nhân viên có trách nhiệm nào của Người được bảo hiểm đã biết trước tại thời điểm Đơn bảo hiểm được thu xếp mà không thông báo cho Công ty bảo hiểm.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.