Bảo Hiểm Hư Hỏng Máy Móc

Machinery Breakdown Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Đơn bảo hiểm này bảo hiểm cho các máy móc bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra khi Máy móc đang hoạt động hoặc dừng hoạt động, đang tháo dỡ, di chuyển hay lắp đặt lại vì mục đích lau chùi, kiểm tra hay sửa chữa hay cài đặt vào vị trí khác trong Địa điểm được bảo hiểm.


Các điểm loại trừ

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho:

  • Thiệt hai do cháy, sét đánh trực tiếp, nổ, hay các thảm họa thiên nhiên,
  • Sự đổ vỡ do phải chịu các điều kiện bất thường một cách trực tiếp hay gián tiếp từ việc thử nghiệm, cố ý chạy quá tải hoặc làm thí nghiệm,
  • Thiệt hại do lỗi hoặc khuyết tật mà Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ nhân viên có trách nhiệm nào của Người được bảo hiểm đã biết trước tại thời điểm Đơn bảo hiểm được thu xếp mà không thông báo cho Công ty bảo hiểm.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.