Bảo Hiểm Hư Hỏng Máy Móc

Machinery Breakdown Insurance

Phạm vi bảo hiểm

  • Đơn bảo hiểm này bảo hiểm cho các máy móc bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra khi Máy móc đang hoạt động hoặc dừng hoạt động, đang tháo dỡ, di chuyển hay lắp đặt lại vì mục đích lau chùi, kiểm tra hay sửa chữa hay cài đặt vào vị trí khác trong Địa điểm được bảo hiểm.
  • Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những thiệt hại vật chất không lường trước và vô tình xảy ra đối với máy móc do rủi ro được bảo hiểm, ngoại trừ những rủi ro được loại trừ trong quy tắc.

Các điểm loại trừ

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho:

  • Thiệt hai do cháy, sét đánh trực tiếp, nổ, hay các thảm họa thiên nhiên,
  • Sự đổ vỡ do phải chịu các điều kiện bất thường một cách trực tiếp hay gián tiếp từ việc thử nghiệm, cố ý chạy quá tải hoặc làm thí nghiệm,
  • Mất mát hoặc thiệt hại mà nhà cung cấp, nhà thầu hoặc người sửa chữa phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hoặc theo hợp đồng,
  • Thiệt hại do lỗi hoặc khuyết tật mà Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ nhân viên có trách nhiệm nào của Người được bảo hiểm đã biết trước tại thời điểm Đơn bảo hiểm được thu xếp mà không thông báo cho Công ty bảo hiểm,
  • Mất mát hoặc hư hỏng do hậu quả trực tiếp của ảnh hưởng liên tục của hoạt động (ví dụ như hao mòn, tạo bọt, xói mòn, ăn mòn, rỉ sét, nồi hơi, cặn),
  • Tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý mang tính hậu quả dưới bất kỳ hình thức hoặc mô tả nào, bất kỳ khoản thanh toán nào vượt quá số tiền bồi thường đối với thiệt hại vật chất như được quy định trong tài liệu này.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm tại đây hoặc liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.