Bảo Hiểm Kính Lắp

Glass Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm này bảo hiểm cho sự cố nứt vớ kính đặt tại địa điểm nêu trong Đơn bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm.


Các điểm loại trừ

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp bắt nguồn từ:

  • Chiến tranh, xâm lược, nội chiến, bạo loạn, đình công hoặc khủng bố,
  • Hiểm họa thiên nhiên,
  • Khuyết tật sẵn có từ trước của kính.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.