Bảo Hiểm Lòng Trung Thành

Fidelity Guarantee Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Đơn bảo hiểm này bảo hiểm cho các tổn thất trực tiếp về tài chính do tất cả các hành động gian lận, không trung thực của bất kỳ một hay nhiều nhân viên nào của Người được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm và trong suốt quá trình làm việc liên tục không bị gián đoạn của nhân viên đó và có liên quan đến công việc của người đó.


Các điểm loại trừ

Công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

  • Bất cứ khoản Miễn bồi thường nào ghi trong Đơn bảo hiểm,
  • Chiến tranh và khủng bố,
  • Các rủi ro phóng xạ,
  • Các rủi ro về chính trị.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.