Bảo Hiểm Máy Móc Thiết Bị Chủ Thầu

Contractor Plant And Machine Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Đơn bảo hiểm này bồi thường cho mất mát hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra trong trường hợp các hạng mục được bảo hiểm đang hoạt động hoặc nghỉ ngơi, hoặc đang được tháo ra để làm sạch hoặc bảo dưỡng, hoặc đang trong quá trình lắp đặt lại, nhưng trong mọi trường hợp chỉ áp dụng sau khi thử nghiệm thành công, trong suốt thời hạn bảo hiểm trong phạm vi địa lý được nêu trong Đơn bảo hiểm.  đối với tài sản hoặc bất kỳ bộ phận nào của tài sản trong phạm vi địa điểm được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm gây ra do hành động trộm cắp.


Các điểm loại trừ

Công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

  • Mức khấu trừ được quy định trong Đơn bảo hiểm mà Người được bảo hiểm phải chịu cho mỗi tổn thất,
  • Tổn thất hoặc thiệt hại do nổ của bất kỳ nồi hơi hay bình áp suất nào do áp suất của hơi nước hay của bất kỳ động cơ đốt trong nào,
  • Tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi, hoặc bắt nguồn từ, hoặc bị trầm trọng thêm do hành động cố ý hoặc sơ suất cố ý của Người được bảo hiểm hoặc đại diện của Người được bảo hiểm.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.