Bảo Hiểm Máy Tính

Computer And Electronic Equipment Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với thiệt hại vật chất đối với các hạng mục của thiết bị máy tính và phương tiện truyền dữ liệu, hoặc các chi phí đã phát sinh cần thiết và hợp lý để ngăn ngừa gián đoạn kinh doanh; là hậu quả của các sự kiện được bảo hiểm được mô tả trong Đơn bảo hiểm.


Các điểm loại trừ

Hợp đồng bảo hiểm này không bảo hiểm cho:

  • Tổn thất hoặc thiệt hại cho nhà sản xuất, cung cấp, nhà thầu hoặc thợ sửa chữa có trách nhiệm pháp lý theo hợp đồng hoặc hình thức khác,
  • Tổn thất hoặc thiệt hại do lỗi khuyết tật hoặc khuyết điểm mà Người được bảo hiểm đã biết hoặc bất cứ nhân viên có trách nhiệm nào của Người được bảo hiểm tại thời điểm hợp đồng được thu xếp và không kê khai với Công ty bảo hiểm,
  • Tổn thất hoặc thiệt hại cho các phần mà mục đích sử dụng và/ hoặc bản chất chịu tỷ lệ hao mòn hoặc khấu hao cao.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.