Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Cá Nhân

All Risk Personal Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm bồi thường cho tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ đối với tài sản được bảo hiểm là vật dụng cá nhân hay tiền hoặc giấy tờ có giá trong phạm vi tình huống được quy định trong đơn bảo hiểm.


Các điểm loại trừ

Công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm với:

  • Mức miễn thường được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm,
  • Tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ sự hao mòn, khấu hao hay hành vi cố ý của Người được bảo hiểm,
  • Tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản được sử dụng cho mục đích chuyên môn hoặc thương mại.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.