Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Lắp Đặt

Erection All Risks Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm bồi thường cho tổn thất hay thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra có liên quan trực tiếp đến việc lắp đặt, xây dựng và chạy thử các hạng mục được bảo hiểm (như máy móc thiết bị và các công việc xây dựng phục vụ việc lắp ráp) và trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với bên thứ ba vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm.


Các điểm loại trừ

Công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

  • Chiến tranh, xâm lược, hành động của kẻ thù, hành động thù địch (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, nổi dậy, binh biến, nổi loạn, đình công, bế xưởng, bạo động dân sự, quân sự hoặc tiếm quyền, một nhóm người có ác ý hoặc những người hành động nhân danh hoặc có liên quan đến bất kỳ tổ chức chính trị nào, âm mưu
  • Hành động cố ý hay cẩu thả của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ,
  • Mức miễn bồi thường quy định trong Đơn bảo hiểm mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mọi sự cố,
  • Những tổn thất do thiết kế sai,

- Tổn thất hay thiệt hại gây ra cho người làm thuê của chủ thầu hoặc chủ công trình, hoặc bất cứ công ty nào khác có liên quan đến công trình.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm tại đây hoặc liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.