Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Máy Móc

Machinery All Risks Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với máy móc do các nguyên nhân không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm mọi rủi ro máy móc.


Các điểm loại trừ

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho:

  • Các hư hỏng về cơ hoặc điện (nghĩa là thiệt hại gây ra bởi nguyên vật liệu, thiết kế xây dựng hay lắp đặt) hoặc sự quá nhiệt của Máy móc,
  • Tổn thất hoặc thiệt hại do kiểm tra có liên quan đến việc phải chịu các điều kiện bất thường, cố ý chạy quá tải hoặc làm các thí nghiệm,
  • Trộm cắp hay chuyển đổi bất kỳ hạng mục nào của Máy móc bởi người thuê Máy móc đó hay bỏi người làm công hay đại lý của Người thuê Máy móc.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.