Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Xây Dựng

Contractors’ All Risks Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm bồi thường cho tổn thất hay thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hay lắp đặt các hạng mục được bảo hiểm (như công trình xây dựng, nhà máy và các trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng) và trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với bên thứ ba vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm.


Các điểm loại trừ

Công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

  • Chiến tranh, xâm lược, nội chiến, bạo loạn,
  • Hành động cố ý hay cẩu thả của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ,
  • Mức miễn bồi thường quy định trong Đơn bảo hiểm mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mọi sự cố,
  • Những tổn thất do thiết kế sai,
  • Tổn thất hoặc thiệt hại đối với máy móc, trang thiết bị xây dựng do sự nứt vỡ, hỏng hóc hoặc trục trặc về cơ hoặc điện,
  • Tổn thất hay thiệt hại gây ra cho người làm thuê của chủ thầu hoặc chủ công trình, hoặc bất cứ công ty nào khác có liên quan đến công trình.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.