Bảo Hiểm Nồi Hơi Và Các Thiết Bị Áp Suất

Boiler And Pressure Vessel Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người đươc bảo hiểm đối với thiệt hại (không phải do cháy) đối với Máy móc thiết bị và các tài sản khác thuộc Người được bảo hiểm, trách nhiệm pháp lý để bồi thường cho thiệt hại về người hoặc tài sản thuộc quyền kiểm soát hoặc trông coi của Người được bảo hiểm là hậu quả trực tiếp từ Nổ hoặc sụp đổ Máy móc thiết bị.


Các điểm loại trừ

Đơn bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho:

  • Thiệt hại đối với máy móc và các tài sản khác thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm trong quá trình chạy thử và kiểm tra định kỳ,
  • Thiệt hại hoặc trách nhiệm là hậu quả từ Nổ hoặc Đổ sập gây ra bởi tác động của hóa chất hoặc sự đốt cháy bên trong của Máy móc,
  • Trách nhiệm mà Người được bảo hiểm chấp nhận theo một thoả thuận, trừ khi Người được bảo hiểm đương nhiên phải chịu trách nhiệm đó cho dù không có thoả thuận đó.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.