Bảo Hiểm Sức Khỏe- Gói Bảo Hiểm Cơ Bản

Bảo hiểm sức khỏe

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm bồi thường cho các chi phí y tế, điều trị ngoại trú và các chi phí khác cùng với chi phí về thương tật thân thể gây ra bởi bất kỳ sự kiện bảo hiểm nào được liệt kê trong Đơn bảo hiểm trong Giới hạn lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam.


Các điểm loại trừ

Công ty MSIG Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

  • Bất kỳ chi phí nào vượt quá mức cần thiết về mặt y tế, hay vượt quá những chi phí thông thường và chi phí hợp lý,
  • Các bệnh có sẵn, các bệnh đặc biệt,
  • Điều trị ở những nước mà không thuộc trong giới hạn lãnh thổ được bảo hiểm.

Trên đây là những thông tin sơ lược về bảo hiểm sức khỏe. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm tại đây hoặc liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.'

Biểu phí mẫu

Liên hệ ngay Trở lại Sức khỏe
Trở lại tìm kêt quả