Bảo Hiểm Tiền

Money Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Đơn bảo hiểm này bảo hiểm cho tổn thất của Tiền do bất cứ nguyên nhân nào xảy ra tại Địa điểm được bảo hiểm trong Thời hạn bảo hiểm và các chi phí sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ két an toàn hoặc phòng kiên cố nào, nếu nó không được bảo hiểm bởi một đơn bảo hiểm nào khác, trực tiếp liên quan đến bất kỳ hành động trộm cắp hoặc trộm cắp có chủ định nào để lấy Tiền từ các két an toàn và phòng kiên cố đó xảy ra trong Thời hạn bảo hiểm.


Các điểm loại trừ

Bồi thường trong Đơn bảo hiểm này sẽ không áp dụng cho và cũng không bao gồm bất kỳ:

  • Tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi chiến tranh, xâm lược, nội chiến, đình công, khủng bố,
  • Hao hụt do lỗi hoặc thiếu sót,
  • Tổn thất của Tiền do có sự câu kết của hoặc cố tình gian lân hoặc biển thủ bởi bất kỳ thành viên nào trong gia đình hoặc chủ sở hữu hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.