Bảo Hiểm Tín Dụng Hàng Hóa

Trade Credit Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho các Tổn thất của Người được bảo hiểm phát sinh liên quan đến Chuyến hàng đủ điều kiện và do Người mua không thể thanh toán cho Người được bảo hiểm toàn bộ hay một phần Tổng giá trị hóa đơn của Chuyến hàng đủ điều kiện trong Thời gian chờ.


Các điểm loại trừ

Công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường cho bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại sau đây:
a)    Tổn thất gây ra bởi hoặc bắt nguồn từ các nguyên nhân sau sẽ không cấu thành một Tổn thất và không được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này:

  • Hành vi sai trái hoặc thiếu trung thực hoặc sơ suất của Người được bảo hiểm hoặc đại lý của Người được bảo hiểm,
  • Tranh chấp giữa Người được bảo hiểm và Người mua, trừ khi và cho đến khi mỗi tranh chấp như vậy đã được giải quyết và Tổn thất được xác định là một khoản nợ hợp lệ và có hiệu lực thi hành theo pháp luật của Người mua, đại diện theo pháp luật hoặc người kế thừa lợi ích của Người mua.

b)    Tổn thất liên quan đến bất kỳ Người mua và/hoặc khoản phải thu nào dưới đây không được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này:

  • Bất kỳ Người mua nào mất khả năng trả nợ tại ngày đầu tiên của Thời hạn bảo hiểm hoặc quá chín mươi (90) ngày kể từ hạn thực hiện các nghĩa vụ thanh toán cho Người được bảo hiểm,
  • Bất kỳ Người mua nào được Người được bảo hiểm, trong mười hai (12) tháng ngay trước ngày đầu tiên của Thời hạn bảo hiểm, giãn nợ hoặc kéo dài Ngày đến hạn cho bất kỳ khoản nợ nào vượt quá Thời hạn gia hạn tối đa, trừ khi bảo hiểm cho Người mua đó được Công ty bảo hiểm chấp nhận cụ thể.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.