Bảo Hiểm Tổn Thất Sản Lượng Khai Thác Ngoài Khơi

Offshore Loss Of Production Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho tổn thất sản lượng trong thời hạn bồi thường tại cơ sở kinh doanh của Người được bảo hiểm và chi phí hoạt động gia tăng được quy định theo Đơn bảo hiểm này trực tiếp gây ra bởi tổn thất hoặc thiệt hại vật chất đối với động sản hoặc bất động sản ngoài khơi và/hoặc giếng khai thác xa bờ không được kiểm soát, xảy ra trong khi Đơn bảo hiểm này có hiệu lực, phát sinh từ một rủi ro được bảo hiểm theo bất kỳ đơn bảo hiểm thiệt hại tài sản nào và/hoặc chi phí bổ sung của nhà khai thác được thu xếp để bảo hiểm cho Cơ sở kinh doanh của Người được bảo hiểm như được quy định theo Đơn bảo hiểm này.


Các điểm loại trừ

Công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường cho bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại sau đây:

  • Tổn thất Sản lượng phát sinh từ sự tịch thu hoặc sung công hoặc bất kỳ sự trì hoãn nào phát sinh từ đó,
  • Tổn thất Sản lượng sau khi từ bỏ quyền lợi của Người được bảo hiểm tại bất kỳ Cơ sở Kinh doanh được bảo hiểm nào vì bất kỳ lý do nào trước khi Cơ sở Kinh doanh được bảo hiểm đó bị Tổn thất Toàn bộ,
  • Bội tín hoặc không trung thực hoặc gian lận về phía Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ cán bộ hay nhân viên nào của Người được bảo hiểm.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.