Bảo Hiểm Trách Nhiệm Cộng Đồng

Public Liability Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm bồi thường cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại hoặc chi phí và phí tổn kiện tụng phát sinh từ Hoạt động kinh doanh và xảy ra trong Giới hạn địa lý và trong thời hạn bảo hiểm.


Các điểm loại trừ

Bồi thường được nêu trong Đơn bảo hiểm này sẽ không áp dụng cho:

  • Trách nhiệm xuất phát từ hành động cố ý hoặc thiếu sót của Người được bảo hiểm,
  • Tổn thất hoặc thiệt hại đối với công nhân hoặc người làm công của Người được bảo hiểm,
  • Trách nhiệm của Người được bảo hiểm theo thỏa thuận mà theo đó trách nhiệm này sẽ không phát sinh trong trường hợp không có thỏa thuận trên.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.