Bảo Hiểm Trách Nhiệm Giám Đốc Và Nhà Điều Hành

Director & Officer Liability Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm bồi thường cho mọi tổn thất phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào mà Người được bảo hiểm chưa được nhận từ công ty liên quan đến trách nhiệm của Giám đốc, Người điều hành hay Công ty; và các chi phí phát sinh do các hành vi hay trách nhiệm của Người được bảo hiểm.


Các điểm loại trừ

Theo Hợp đồng bảo hiểm này, MSIG VIỆT NAM sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến:

  • Các vụ kiện đã diễn ra hoặc đang chờ giải quyết,
  • Amiăng,
  • Khiếu nại của Cổ đông lớn,
  • Hành vi vô đạo đức.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.