Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp

Professional Liability Insurance (Specified Professions Civil Liability)

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm sẽ thay mặt cho bất kỳ Người được bảo hiểm nào chi trả toàn bộ tiền bồi thường do bất kỳ khiếu nại nào về:

 • Trách nhiệm dân sự của Người được bảo hiểm, 
 • Sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 
 • Sự phỉ báng,
 • Sự vi phạm bảo vệ dữ liệu, 
 • Sự phá hoại, thiệt hại, mất mát, tẩy xóa hoặc thất lạc chứng từ,
 • Cung cấp dịch vụ chuyên môn tạo điều kiện truy cập Internet,
 • Gian lận/Không trung thực,
 • Chi phí biện hộ.

Các điểm loại trừ

Đơn bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho Tổn thất liên quan đến bất kỳ Khiếu nại nào phát sinh từ:

 • Vi phạm luật chống độc quyền,
 • Sự cố về cơ sở hạ tầng,
 • Hành vi cố ý,
 • Vi phạm bằng sáng chế/Bí mật kinh doanh.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.