Bảo Hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm

Product Liability Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với trách nhiệm pháp lý liên quan đến những khiếu nại của bất kỳ bên thứ ba nào chống lại Người được bảo hiểm trong suốt thời hạn bảo hiểm trong Giới hạn địa lý đối với tổn thất hoặc thiệt hại về người hoặc tài sản, và tất cả các chi phí và phí tổn kiện tụng.


Các điểm loại trừ

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho các trách nhiệm:

  • Mà Người được bảo hiểm phải chịu theo một thỏa thuận mà trách nhiệm này lẽ ra không phát sinh trong trường hợp không có thỏa thuận trên,
  • Đối với tổn thất hoặc thiệt hại của tài sản thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm,
  • Đối với thương tật, ốm đau, tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra với người làm thuê cho Người được bảo hiểm.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.