Bảo Hiểm Trộm Cắp

Burglary Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Đơn bảo hiểm này bồi thường cho mất mát hoặc thiệt hại đối với tài sản hoặc bất kỳ bộ phận nào của tài sản trong phạm vi địa điểm được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm gây ra do hành động trộm cắp.


Các điểm loại trừ

  • Tổn thất hoặc thiệt hại là hậu quả của chiến tranh, xâm lược, nội chiến, nổi loạn, đình công,
  • Tổn thất hoặc thiệt hại là hậu quả của bất kỳ hành động nào nhằm lật độ chính quyền,
  • Tổn thất hoặc thiệt hại bắt nguồn từ cháy hoặc nổ dù gây ra bằng bất kỳ cách thức nào,
  • Tổn thất hoặc thiệt hại đối với các giấy tờ có giá, tài sản quý hiếm.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.