Mục tiêu và Chính sách Quản lý Đầu tư

1. CÁC MỤC TIÊU, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

MSIG Việt Nam thực hiện đầu tư vốn tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Công ty phải duy trì nguồn tiền dùng để bồi thường bảo hiểm thường xuyên trong kỳ không thấp hơn 25% tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và được gửi tại các tổ chức tín dụng có uy tín tại Việt Nam. Phần còn lại của tổng dự phòng nghiệp vụ có thể được sử dụng cho các hoạt động đầu tư sau:
  • Đầu tư vào trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp
  • Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng
  • Đầu tư vào cổ phiếu doanh nghệp hoặc đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác, hoạt động bất động sản hoặc cho vay.
Hạn mức của mỗi tài sản đầu tư phải tuân thủ theo các quy định hiện hành về danh mục đầu tư, tỷ lệ đầu tư, đảm bảo an toàn, hiệu quả vốn và khả năng thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Công ty phải ghi nhận và hạch toán riêng biệt các khoản đầu tư gồm số tiền đầu tư, thu nhập đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu và dự phòng nghiệp vụ, đảm bảo việc ghi nhận tài sản đầu tư được thực hiện nhất quán.
Giám đốc tài chính chịu trách nhiệm thiết lập các thủ tục thích hợp, đảm bảo nguồn tiền đầu tư được quản lý một cách hiệu quả nhất theo các chính sách đầu tư, các quy định và hướng dẫn nhằm mục tiêu tối ưu hóa thu nhập từ đầu tư, trong khi vẫn giảm thiểu được rủi ro cho hoạt động đầu tư.

2. CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ BIÊN KHẢ NĂNG THANH TOÁN

Công ty phải duy trì biên khả năng thanh toán suốt quá trình hoạt động theo các quy định hiện hành ở Việt Nam.

Khi biên khả năng thanh toán của công ty thấp hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu, công ty sẽ ngay lập tức và chủ động áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán đồng thời báo cáo Bộ Tài chính về thực trạng tài chính, nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất khả năng thanh toán và phương án khôi phục khả năng thanh toán.