Bảo Hiểm Cho Người Thuê Nhà

Householder Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho những thiệt hại hoặc tổn thất liên quan đến:

1. Tài sản do rủi ro về thiên tai hoặc bất ngờ, không lường trước được như:

  • Cháy, sét đánh, nổ,
  • Lũ lụt, động đất, núi lửa phun,
  • Nước tràn hoặc rò rỉ từ các đường ống, hệ thống nước, mái nhà, hệ thống thoát nước mái được lắp đặt tại ngôi nhà được bảo hiểm,
  • Cá nhân có hành động ác ý,
  • Trộm cắp.

2. Công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại cho người được bảo hiểm hoặc đại diện hợp pháp của người được bảo hiểm hoặc bên thứ ba có liên quan trong các trường hợp tử vong do tai nạn, thương tật, chi phí y tế hoặc các chi phí phát sinh liên quan đến rủi ro được bảo hiểm ở phần 1, tại địa điểm bảo hiểm được nêu trong hợp bảo hiểm này.


Các điểm loại trừ

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại liên quan đến: 

  • Chiến tranh, nội chiến, bạo động dân sự, bạo loạn,
  • Trưng thu hoặc tịch biên, hoặc phá hủy của, hoặc tổn thật của tài sản bởi/hoặc theo lệnh bất cứ Chính phủ nào hoặc các Cơ quan chính quyền nhà nước hoặc địa phương hoặc sự sung công hay quốc hữu hóa,
  • Tài sản do Ion hóa phóng xạ hoặc nhiễm phóng xạ, hoặc nguyên liệu vũ khí hạt nhân.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.