Bảo hiểm Hạn hán cùng Hillridge

Drought Insurance with Hillridge

Phạm vi bảo hiểm

Với điều kiện Bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn cho Công ty bảo hiểm, Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán cho Người thụ hưởng khi:

  • Chủ hợp đồng bảo hiểm đã mua Hợp đồng bảo hiểm này, và đã thanh toán phí bảo hiểm đúng thời hạn;
  • một Sự kiện Hạn hán xảy ra trong Thời hạn Bảo hiểm;
  • Giảm Chỉ số lớn hơn 0; và
  • Người được bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với Tài sản được bảo hiểm.
  • Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán cho Người thụ hưởng đối với việc Giảm Chỉ số trong mỗi Sự kiện Hạn hán phần Giảm Chỉ số tương ứng.

Trường hợp loại trừ

Chi tiết như quy tắc bảo hiểm tại đây.