Bảo hiểm Người chơi Golf

Golfer’s Insurance

Phạm vi bảo hiểm người chơi golf

Công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm cho:

  • Trách nhiệm đối với bên thứ ba: Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho trách nhiệm pháp lý liên quan đến tổn thất hay thiệt hại về thân thể đối với bất kỳ ai hoặc đối với tài sản ngẫu nhiên; và tất cả chi phí và phí kiện tụng mà người được bảo hiểm đã chi trả cho bất kỳ bên khiếu nại nào, gây ra bởi và là hậu quả từ việc chơi hoặc tập luyện gôn của Người được bảo hiểm, tại bất kỳ sân gôn nào trong Giới hạn địa lý được nêu trong Đơn bảo hiểm,
  • Tai nạn cá nhân: Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đang trong phạm vi của bất kỳ sân gôn nào trong Giới hạn địa lý cho mục đích chơi gôn hoặc luyện đánh gôn đối với thương tật thân thể gây ra từ một cách một cách bất ngờ, nghiêm trọng, bên ngoài và hữu hình,
  • Dụng cụ chơi golf,
  • Tài sản cá nhân,
  • Phần thưởng cho giải Hole in one.

 


Các điểm loại trừ

Công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

  • Loại trừ bất kỳ tai nạn nào xảy ra ngoài Giới hạn địa lý,
  • Loại trừ chiến tranh và khủng bố,
  • Loại trừ amiang.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm tại đây hoặc liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.