Bảo Hiểm Trách Nhiệm Người Chuyên Chở

Bailees Liability Insurance

Phạm vi bảo hiểm

Công ty bảo hiểm đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm toàn bộ các khoản tiền mà Người được bảo hiểm (Bao gồm người chuyên chở và/hoặc người làm kho vận) có trách nhiệm pháp lý phải thanh toán cho hậu quả của những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ đối với Tài sản của người khác xảy ra trong Giới hạn địa lý được nêu trong Đơn bảo hiểm và trong Thời hạn bảo hiểm.


Các điểm loại trừ

Đơn bảo hiểm này không bồi thường cho trách nhiệm của Người được bảo hiểm đối với các thiệt hại, tổn thất hay hư hỏng đối với: 

  • Tài sản của người được bảo hiểm hoặc bất kỳ người làm công hay đại lý của Người được bảo hiểm trong quá trình họ thực hiện nghĩa vụ của người làm công hay đại lý đối với Người được bảo hiểm,
  • Vàng bạc, tiền mặt, đồ trang sức, đá quý, kim loai quý, sổ sách kế toán, hối phiếu và các chứng từ có giá khác,
  • Phát sinh từ hoạt động mua bán cố ý trái pháp luật của hoặc sự trao đổi có chủ tâm và/hoặc sự cất giấu phi pháp và cố ý đối với tài sản bởi Người được bảo hiểm, nhân viên của người được bảo hiểm và/hoặc bất cứ người nào khác.

Trên đây là những thông tin sơ lược về sản phẩm. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm tại đây hoặc liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam.