Chính sách bảo mật

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam ("MSIG Việt Nam", "chúng tôi”) cam kết tuân thủ Các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Chúng tôi đưa ra Chính sách Bảo mật của để đảm bảo với bạn về cam kết của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật & Cookie

MSIG Việt Nam tiếp nhận và tôn trọng một cách nghiêm ngặt quyền bảo mật thông tin của bạn. Để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được an toàn, chúng tôi sẽ liên lạc và thực thi nguyên tắc an toàn và bảo mật của chúng tôi theo các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam

Chúng tôi sử dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn chống lại sự mất mát, trộm cắp, lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý hoặc các rủi ro tương tự.

MSIG Việt Nam thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn chỉ cho các mục đích đã được thông báo tới bạn. Về vấn đề này, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các đối tác kinh doanh, các cộng sự và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khi cần thiết, và trên cơ sở cần phải biết.

Chúng tôi sẽ yêu cầu các bên này bảo vệ dữ liệu cá nhân họ có thể nhận được từ chúng tôi theo cách phù hợp với Chính sách này. Chúng tôi không cho phép họ sử dụng dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào vì bất kỳ lý do nào.

Là thành viên của một Tập đoàn bảo hiểm toàn cầu, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty liên quan hoặc các công ty liên kết trong Tập đoàn Bảo hiểm MS&AD, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Công ty quản lý vùng của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng việc tiết lộ như vậy sẽ chỉ được thực hiện khi cần thiết và sẽ phù hợp với Chính sách này.

Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian không còn cần thiết cho mục đích kinh doanh hoặc pháp lý.

Phản hồi và Truy vấn

Nếu có bất kỳ phản hồi hoặc truy vấn liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].

Thay đổi Chính sách Bảo mật & Cookie

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian và sẽ đưa những sửa đổi trên trang web này. Vui lòng lấy phiên bản mới nhất của Chính sách bảo mật này từ website của chúng tôi tại www.msig.com.vn